phụ gia hoạt tính


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10302:2014 PHỤ GIA HOẠT TÍNH TRO BAY DÙNG CHO BÊ TÔNG, VỮA XÂY VÀ XI MĂNG Activity admixture – Fly ash for concrete, mortar and cement Lời nói đầu TCVN 10302:2014 do Hội công nghiệp bê tông Việt Nam biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. PHỤ GIA HOẠT TÍNH TRO BAY DÙNG CHO BÊ TÔNG, VỮA XÂY VÀ XI MĂNG Activity admixture – Fly ash for concrete, mortar and cement Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho phụ gia khoáng hoạt tính tro bay (sau đây gọi tắt là tro bay) đã qua công nghệ xử lý tuyển khô hoặc tuyển ướt dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng. CHÚ THÍCH: Có thể sử dụng trực tiếp tro bay chưa tuyển, […]

TCVN 10302:2014 PHỤ GIA HOẠT TÍNH TRO BAY DÙNG CHO ...


TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 3735:82 PHỤ GIA HOẠT TÍNH PUDÔLAN Pozzolanic materials Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại pudôlan thiên nhiên ở dạng nguyên khai hoặc gia nhiệt, dùng để chế tạo xi măng poóc lăng, xi măng poóc lăng pudôlan và chất kết dính vôi pudôlan YÊU CẦU KỸ THUẬT 1.1. Tùy theo độ hoạt tính, pudôlan thiên nhiên được chia làm ba loại, theo bảng sau: Độ hoạt tính của pudôlan Lượng vôi hút từ dung dịch vôi bão hòa sau 30 ngày đêm của 1 gam pudôlan, mg CaO Mạnh Trung bình Yếu Lớn hơn, 100 60 – 100 Lớn hơn 30, nhỏ hơn 60 1.2. Pudôlan hoạt tính cần phải đạt các yêu cầu kỹ thuật sau: a) Lượng vôi hút từ dung dịch vôi bão hòa sau 30 ngày đêm của 1 gam pudôlan (mgCaO) phải theo yêu cầu ghi ở bảng […]

TCVN 3735:82 PHỤ GIA HOẠT TÍNH PUDÔLAN