phụ gia công nghệ


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8878:2011 PHỤ GIA CÔNG NGHỆ CHO SẢN XUẤT XI MĂNG Specification for processing additions for use in the manufacture of hydraulic cements Lời nói đầu TCVN 8878:2011 được xây dựng trên cơ sở tham khảo ASTM C465 – 09 Standard specification for processing additions for use in the manufacture of hydraulic cements (Yêu cầu kỹ thuật đối với phụ gia công nghệ sử dụng cho sản xuất xi măng thủy lực). TCVN 8878:2011 do Viện Vật liệu Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   PHỤ GIA CÔNG NGHỆ CHO SẢN XUẤT XI MĂNG Specification for processing additions for use in the manufacture of hydraulic cements Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về kỹ […]

TCVN 8878:2011 PHỤ GIA CÔNG NGHỆ CHO SẢN XUẤT XI ...