phích cắm có cầu chảy


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6188-2-1 : 2008 Ổ CẮM VÀ PHÍCH CẮM DÙNG TRONG GIA ĐÌNH VÀ CÁC MỤC ĐÍCH TƯƠNG TỰ – PHẦN 2-1: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI PHÍCH CẮM CÓ CẦU CHẢY Plugs and socket-outlets for household and similar purposes – Part 2-1: Particular requirements for fused plugs Lời nói đầu TCVN 6188-2-1 : 2008 thay thế TCVN 6188-2-1 : 2003; TCVN 6188-2-1 : 2008 hoàn toàn tương đương với IEC 60884-2-1: 2006; TCVN 6188-2-1 : 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Ổ CẮM VÀ PHÍCH CẮM DÙNG TRONG GIA ĐÌNH VÀ CÁC MỤC ĐÍCH TƯƠNG TỰ – PHẦN 2-1: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI PHÍCH CẮM CÓ CẦU CHẢY Plugs and socket-outlets for household and […]

TCVN 6188-2-1 : 2008 Ổ CẮM VÀ PHÍCH CẮM DÙNG ...