phép ứng lực


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7937-3:2009 ISO 15630-3:2002 THÉP DÙNG LÀM CỐT BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC – PHƯƠNG PHÁP THỬ- PHẦN 3: THÉP DỰ ỨNG LỰC Steel for the reinforcement and prestressing of concrete – Test methods – Part 3: Prestressing steel Lời nói đầu TCVN 7937-3:2009 hoàn toàn tương đương với ISO 15630-3:2002; TCVN 7937-3:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 7937-3:2009 là một phần của TCVN 7937:2009. Tiêu chuẩn này bao gồm các phần sau: – TCVN 7937-1:2009 Thép làm cốt bê tông và bê tông dự ứng lực – Phương pháp thử – Phần 1: Thanh, dây và sợi làm cốt; – TCVN 7937-2:2009 Thép làm cốt bê tông và bê tông dự ứng lực – Phương […]

TCVN 7937-3:2009 THÉP DÙNG LÀM CỐT BÊ TÔNG VÀ BÊ ...