phép thử cơ lý


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8048-1 ÷ 16 : 2009 GỖ – PHƯƠNG PHÁP THỬ CƠ LÝ Wood – Physical and mechanical methods of test Lời nói đầu TCVN 8048-1 : 2009 thay thế TCVN 358-70 và Sửa đổi 1:1986. TCVN 8048-2 : 2009 thay thế TCVN 362-70 và Sửa đổi 1:1986. TCVN 8048-3 : 2009 thay thế TCVN 365-70 và Sửa đổi 1:1986. TCVN 8048-4 : 2009 thay thế TCVN 370-70 và Sửa đổi 1:1986. TCVN 8048-5 : 2009 thay thế TCVN 363-70 và Sửa đổi 1:1986. TCVN 8048-6 : 2009 và TCVN 8048-7 : 2009 thay thế TCVN 364-70 và Sửa đổi 1:1986. TCVN 8048-8 : 2009 thay thế TCVN 367-70 và Sửa đổi 1:1986. TCVN 8048-10 : 2009 thay thế TCVN 366-70 và Sửa đổi 1:1986. TCVN 8048-11 : 2009 và TCVN 8048-12 : 2009 thay thế TCVN 369-70 và Sửa đổi 1:1986. TCVN 8048-13 : 2009 […]

TCVN 8048-1 ÷ 16 : 2009 GỖ – PHƯƠNG PHÁP ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8044 : 2009 ISO 3129 : 1975 GỖ – PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU VÀ YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI CÁC PHÉP THỬ CƠ LÝ Wood – Sampling methods and general requirements for physical and mechanical tests Lời nói đầu TCVN 8044 : 2009 thay thế cho TCVN 356-70 và Sửa đổi 1:1986. TCVN 8044 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 3129:1975. TCVN 8044 : 2009 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC89/SC1 Ván gỗ nhân tạo biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   GỖ – PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU VÀ YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI CÁC PHÉP THỬ CƠ LÝ Wood – Sampling methods and general requirements for physical and mechanical tests Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp chọn lựa […]

TCVN 8044 : 2009 ISO 3129 : 1975 GỖ – ...