phân tính hóa học


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9178:2012 THỦY TINH MẦU – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SẮT OXIT Colour glass – Test method for determination of ferric oxide      Lời nói đầu TCVN 9178:2012 được chuyển đổi từ TCXD 137:1985 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết ban hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCNV 9178:2012 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. THỦY TINH MẦU – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SẮT OXIT Colour glass – Test method for determination of ferric oxide   1. Phạm […]

TCVN 9178:2012 THỦY TINH MẦU – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ...