phân loại vật liệu chịu lửa


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5441 : 2004 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – PHÂN LOẠI Refractory materials – Classification Lời nói đầu TCVN 5441 : 2004 thay thế cho TCVN 5441 : 1991. TCVN 5441 : 2004 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 33 Vật liệu chịu lửa hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. VẬT LIỆU CHỊU LỬA – PHÂN LOẠI Refractory materials – Classification 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định việc phân loại vật liệu chịu lửa, có độ chịu lửa không nhỏ hơn 1500 oC. 2 Phân loại Vật liệu chịu lửa được phân loại theo các đặc điểm sau: – Độ chịu lửa; – Trạng thái vật lý; – Thành phần hóa […]

TCVN 5441 : 2004 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – PHÂN ...