phân loại chất thải


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6705:2000 CHẤT THẢI RẮN KHÔNG NGUY HẠI – PHÂN LOẠI Non-hazardous solid wastes – Classification      Lời nói đầu Tiêu chuẩn này được biên soạn dựa trên Danh mục B của Qui chế quản lý chất thải nguy hại, ban hành theo quyết định số 155/1999/QĐ-TTg ngày 16/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ. TCVN 6705 : 2000 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 200 Chất thải rắn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. CHẤT THẢI RẮN KHÔNG NGUY HẠI – PHÂN LOẠI Non-hazardous solid wastes – Classification      1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng để phân biệt các chất thải rắn không nguy hại, phục vụ cho việc quản lý chất thải một cách an toàn đối với con người và môi trường, hiệu quả […]

TCVN 6705:2000 CHẤT THẢI RẮN KHÔNG NGUY HẠI – PHÂN ...