phân cấp công trình


QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 03:2012/BXD VỀ NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ National Technical Regulation on Rules of Classifications and Grading of Civil and Industrial Buildings and Urban Infrastructures MỤC LỤC QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh 1.2. Đối tượng áp dụng 1.3. Xác định cấp công trình 1.4. Tài liệu viện dẫn 1.5. Giải thích từ ngữ QUI ĐỊNH KỸ THUẬT 2.1. Phân loại công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị 2.1.1. Nguyên tắc chung 2.1.2. Phân loại nhà ở 2.1.3. Phân loại nhà và công trình công cộng 2.1.4. Phân loại công trình công nghiệp 2.1.5. Phân loại công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị 2.2. Phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị 2.2.1 Nguyên […]

QCVN 03:2012/BXD VỀ NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP CÔNG ...