TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7756-12:2007 VÁN GỖ NHÂN TẠO – PHƯƠNG PHÁP THỬ – PHẦN 12: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG FORMADEHYT Wood based panels – Test methods – Part 12: Determination of formaldehyde Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định ba phương pháp xác định hàm lượng formaldehyt phát tán hoặc tồn dư từ các loại ván gỗ nhân tạo, như sau: – Phương pháp buồng thí nghiệm, xác định hàm lượng formaldehyt phát tán trong 1 m3 không khí; – Phương pháp phân tích khí, xác định hàm lượng formaldehyt phát tán từ 1 m2 bề mặt trong 1 giờ; – Phương pháp chiết hay còn gọi là phương pháp Perforator, xác định hàm lượng formaldehyt tồn dư so với 100 g sản phẩm đã sấy khô. Việc lựa chọn phương pháp thử thích hợp phải tương ứng yêu cầu kỹ thuật của từng sản phẩm. […]

TCVN 7756-12:2007 VÁN GỖ NHÂN TẠO – PHẦN 12: XÁC ...


Tiêu chuẩn xây dựng châu âu - Eurocode
Hệ thống tiêu chuẩn Châu Âu (Eurocodes) là một bộ tiêu chuẩn về thiết kế kết cấu công trình được Uỷ ban Tiêu chuẩn hoá Châu Âu (CEN) ban hành để áp dụng chung cho các nước thuộc Liên minh châu Âu EU.Chúng tôi xin giới thiệu các nội dung cơ bản của hệ thống tiêu chuẩn Eurocode, nguyên tắc chuyển đổi và định hướng phát triển của hệ thống tiêu chuẩn xây dựng Eurocodes. 1. Giới thiệu chung EUROCODES hệ thống tiêu chuẩn Châu Âu Eurocode là hệ thống tiêu chuẩn về thiết kế kết cấu công trình áp dụng cho các nước thuộc Liên minh Châu Âu và đang được nhiều nước trên thế giới đưa vào sử dụng. 2. Tổng quan về hệ thống tiêu chuẩn Eurocodes Hệ thống tiêu chuẩn Eurocodes là một bộ tiêu chuẩn về kết cấu công trình do Tiểu ban kỹ thuật […]

Tiêu chuẩn châu âu Eurocode – Giới thiệu chung


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7745:2007 GẠCH GỐM ỐP LÁT ÉP BÁN KHÔ – YÊU CẦU KỸ THUẬT Dry pressed ceramic tiles – Specifications Lời nói đầu TCVN 7745:2007 thay thế TCVN 6883:2001; TCVN 6884:2001; TCVN 6414:1998; TCVN 7133:2002 và TCVN 7134:2002. TCVN 7745:2007 được xây dựng dựa trên cơ sở ISO 13006:1998 Ceramic Tiles. TCVN 7745:2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC189 Sản phẩm gốm xây dựng hoàn thiện trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. GẠCH GỐM ỐP LÁT ÉP BÁN KHÔ – YÊU CẦU KỸ THUẬT Dry pressed ceramic tiles – Specifications Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch gốm được tạo hình bằng phương pháp ép bán khô, có hoặc không phủ men, […]

TCVN 7745:2007 GẠCH GỐM ỐP LÁT ÉP BÁN KHÔ – ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3121-8:2003 VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 8: XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG GIỮ ĐỘ LƯU ĐỘNG CỦA VỮA TƯƠI Mortar for masonry – Test methods Part 8: Determination of consistency retentivity Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khả năng giữ độ lưu động của vữa tươi. Tiêu chuẩn việt dẫn TCVN 3121-2: 2003 Vữa xây dựng – Pương pháp thử – Phần 2: Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử. TCVN 3121-3: 2003 Vữa xây dựng – Phương pháp thử – Phần 3: Xác định độ lưu động. Nguyên tắc Xác định tỷ lệ phần trăm độ lưu động của mẫu vữa tươi trước và sau khi hút chân không ở điều kiện quy định. Thiết bị và dụng cụ thử – Máy hút chân không, đồng hồ đo áp lực chân không, bình chứa 1 […]

TCVN 3121-8:2003 VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3121-6:2003 VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 6: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH VỮA TƯƠI Mortar for masonry – Test methods Part 3: Determination of bulk density of fresh mortar Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định khối lượng thể tích của vữa tươi. Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 3121-2: 2003 Vữa xây dựng – Pương pháp thử – Phần 2: Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử. TCVN 3121-3: 2003 Vữa xây dựng – Phương pháp thử – Phần 3: Xác định độ lưu động. Nguyên tắc Xác định tỷ số giữa khối lượng và thể tích xác định của mẫu vữa tươi. Dụng cụ thử Cân kỹ thuật có độ chính xác tới 1 gam. Bình đong bằng kim loại không gỉ, có thể tích 1 lít, đường kính trong bằng 113 mm. Cách […]

TCVN 3121-6:2003 VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9310-8:2012 ISO 8421-8:1990 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – TỪ VỰNG – PHẦN 8: THUẬT NGỮ CHUYÊN DÙNG CHO CHỮA CHÁY, CỨU NẠN VÀ XỬ LÝ VẬT LIỆU NGUY HIỂM Fire protection – Vocabulary – Part 8: Terms specific to fire-fighting, rescue services and handling hazardous materials Lời nói đầu TCVN 9310-8:2012 hoàn toàn tương đương với ISO 8421-8:1990. TCVN 9310-8:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 216:1998 (ISO 8421-4:1990) theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật. Bộ TCVN 9310 dưới tiêu đề chung là “Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng” bao gồm những phần sau: – TCVN 9310-3:2012 (ISO 8421-3:1989) Phần […]

TCVN 9310-8:2012 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – TỪ VỰNG – ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11243:2016 THÉP THANH DỰ ỨNG LỰC – PHƯƠNG PHÁP THỬ KÉO ĐỒNG BỘ Prestressed steel bars – Test method for pull of synchronic system Lời nói đầu TCVN 11243: 2016 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. THÉP THANH DỰ ỨNG LỰC – PHƯƠNG PHÁP THỬ KÉO ĐỒNG BỘ Prestressed steel bars – Test method for pull of synchronic system 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử kéo đồng bộ để đánh giá khả năng làm việc của thép thanh dự ứng lực với các đai ốc sử dụng trong kết cấu dự ứng lực. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây là […]

TCVN 11243:2016 THÉP THANH DỰ ỨNG LỰC – PHƯƠNG PHÁP ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7572-18 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA – PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 18: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG HẠT BỊ ĐẬP VỠ Aggregates for concrete and mortar – Test methods – Part 18: Determination of crushed particle content MỤC LỤC TCVN 7572-1 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 1: Lấy mẫu TCVN 7572-2 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 2: Xác định thành phần hạt TCVN 7572-3 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 3: Hướng dẫn xác định thành phần thạch học TCVN 7572-4 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 4: Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút […]

TCVN 7572-18 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7572-19 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA – PHƯƠNG PHÁP THỬ – PHẦN 19: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SILIC OXIT VÔ ĐỊNH HÌNH Aggregates for concrete and mortar – Test methods – Part 19: Determination of amorphous silicate content MỤC LỤC TCVN 7572-1 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 1: Lấy mẫu TCVN 7572-2 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 2: Xác định thành phần hạt TCVN 7572-3 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 3: Hướng dẫn xác định thành phần thạch học TCVN 7572-4 : 2006           Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 4: Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và […]

TCVN 7572-19 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6873 : 2007 ISO 11755 : 2005 CHAI CHỨA KHÍ – GIÁ CHAI CHỨA KHÍ NÉN VÀ KHÍ HÓA LỎNG (TRỪ AXETYLEN) – KIỂM TRA TẠI THỜI ĐIỂM NẠP KHÍ Gas cylinders – Cylinder bundles for compressed and liquefied gases (excluding acetylene) – Inspection at time of filling Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu của kiểm tra trước, trong và sau thời điểm nạp khí cho các giá chai chứa khí nén và khí hóa lỏng, cũng như quy định các yêu cầu về kiểm tra giá chai. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các giá chai chứa khí axetylen. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các giá chai khi chúng là một bộ phận của xe chạy bằng ắc qui. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu dưới đây là rất cần thiết đối với việc […]

TCVN 6873 : 2007 CHAI CHỨA KHÍ – GIÁ CHAI ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5584-1991 (ST SEV 5275-85) MÉP MỐI HÀN KHI HÀN THÉP VỚI CHẤT TRỢ DUNG HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC Lời nói đầu TCVN 5584-1991 phù hợp với ST SEV 5275-85. TCVN 5584-1991 do Trung tâm Tiêu chuẩn – Chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị và được Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành theo quyết định số 834/QĐ ngày 12 tháng 12 năm 1991. MÉP MỐI HÀN KHI HÀN THÉP VỚI CHẤT TRỢ DUNG HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC Edges for welded joints in steel welding under flux. Form and size Tiêu chuẩn này qui định các hình dạng và kích thước cơ bản của các mép mối hàn khi hàn sản phẩm cán phẳng từ thép thường và thép hợp kim thấp có chất trợ dung. Tiêu chuẩn này phù hợp với ST […]

TCVN 5584 : 1991 MÉP MỐI HÀN KHI HÀN THÉP ...


DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM   DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ MÔI TRƯỜNG (TCVN : 1995 – 2015) CẬP NHẬT 01/12/2015 Ký hiệu Tiêu chuẩn Tên Tiêu chuẩn CHẤT LƯỢNG NƯỚC TCVN 5294:1995 Chất lượng nước- Quy tắc lựa chọn và đánh giá chất lượng nguồn tập trung cấp nước uống, nước sinh hoạt TCVN 5295:1995 Chất lượng nước- Yêu cầu chung về bảo vệ nước mặt và nước ngầm khỏi bị nhiễm bẩn do dầu và sản phẩm dầu TCVN 5296:1995 Chất lượng nước- Quy tắc bảo vệ nước khỏi bị nhiễm bẩn khi vận chuyển dầu và các sản phẩm dầu theo đường ống TCVN 5298:1995 Yêu cầu chung đối với việc sử dụng nước thải và cặn lắng của chúng để tưới và làm phân bón TCVN 5502:2003 Nước cấp sinh hoạt- Yêu cầu chất lượng TCVN 5525:1995 Chất lượng nước- Yêu […]

DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ MÔI ...