ống thép và phụ tùng


TCVN 7698-1:2007 (ISO 3545-1:1989) ỐNG THÉP VÀ PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG – KÝ HIỆU SỬ DỤNG TRONG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Steel tubes and fitting – Symbols for use in specifications   Lời nói đầu TCVN 7698-1:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 3545-1:1989 TCVN 7698-2:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 3545-2:1989 TCVN 7698-3:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 3545-3:1989 Các tiêu chuẩn này do Ban kỹ thuật TCVN/TC5 – ống kim loại đen và phụ tùng đường ống kim loại biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 7698 gồm các tiêu chuẩn sau, với tên chung ống thép và phụ tùng đường ống – Ký hiệu sử dụng trong đặc tính kỹ thuật: TCVN 7698-1:2007 ống thép và phụ tùng đường ống – Ký hiệu sử dụng trong đặc tính kỹ thuật – […]

TCVN 7698-1:2007 ỐNG THÉP VÀ PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG – ...


TCVN 7698-3:2007 ỐNG THÉP VÀ PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG – KÝ HIỆU SỬ DỤNG TRONG PHẦN ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT – PHẦN 3 – ĐẦU NỐI ỐNG CÓ MẶT CẮT NGANG TRÒN Steel tubes and fittings – Symbols for use in specifications – Part 3 – Tubular fittings with circular cross-section Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các ký hiệu sử dụng trong phần đặc tính kỹ thuật dùng cho các đầu nối ống và các phụ tùng liên quan, với mục đích tiêu chuẩn hóa và thuận tiện trong sử dụng. Ký hiệu cơ bản D – đường kính ngoài danh nghĩa P – áp suất T – chiều dày danh nghĩa Mu – đơn vị khối lượng Ký hiệu về điều kiện làm việc DN – kích thước danh nghĩa PN – áp suất danh nghĩa PS – áp suất làm việc TS – nhiệt […]

TCVN 7698-3:2007 ỐNG THÉP VÀ PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG – ...