ống thép tiết diện vuông


TCVN 7698 – 2:2007 ỐNG THÉP VÀ PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG – KÝ HIỆU SỬ DỤNG TRONG PHẦN ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT – PHẦN 2 – ỐNG VÀ PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG CÓ MẶT CẮT NGANG HÌNH VUÔNG VÀ CHỮ NHẬT Steel tubes and fittings – Symbols for use in specifications – Part 2: Square and rectangular hollow sections Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các ký hiệu sử dụng trong phần đặc tính kỹ thuật dùng cho ống thép có tiết diện vuông, chữ nhật và các phụ tùng nối ống, với mục đích tiêu chuẩn hóa và thuận tiện trong sử dụng Ký hiệu cơ bản (xem Hình 1 và Hình 2) B – chiều dài cạnh của mặt cắt hình vuông; chiều dài cạnh ngắn của mặt cắt hình chữ nhật H – chiều dài cạnh dài của mặt cắt hình chữ nhật T […]

TCVN 7698 – 2:2007 PHẦN 2 – ỐNG VÀ PHỤ ...