ỐNG POLYVINYL CLORUA


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6250 : 1997 ỐNG POLYVINYL CLORUA CỨNG (PVC-U) DÙNG ĐỂ CẤP NƯỚC – HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LẮP ĐẶT Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) pipes for water supply – Recommended practice for laying Lời nói đầu TCVN 6250 : 1997 hoàn toàn tương đương với ISO 4191 : 1989 TCVN 6250 : 1997 do ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 138 Ống nhựa và phụ tùng đường ống biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị, Bộ khoa học Công nghệ và môi trường ban hành. ỐNG POLYVINYL CLORUA CỨNG (PVC-U) DÙNG ĐỂ CẤP NƯỚC – HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LẮP ĐẶT Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) pipes for water supply – Recommended practice for laying Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này đưa ra các hướng dẫn về sử dụng và lắp đặt đúng các loại ống PVC cứng để […]

TCVN 6250 : 1997 ỐNG POLYVINYL CLORUA CỨNG (PVC-U) DÙNG ...