ỐNG POLYVINYL CLORUA CỨNG


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6146 : 1996 ISO 3114 : 1977 ỐNG POLYVINYL CLORUA CỨNG (PVC-U) DÙNG ĐỂ CUNG CẤP NƯỚC UỐNG – HÀM LƯỢNG CHIẾT RA ĐƯỢC CỦA CHÌ VÀ THIẾC – PHƯƠNG PHÁP THỬ Unplasticized polyvinyl chloride (PVC) pipes for potable water supply – Extractability of lead and tin – Test method Lời nói đầu TCVN 6146 : 1996 hoàn toàn tương đương với ISO 3114 : 1977; TCVN 6146 : 1996 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 138 Ống nhựa và phụ tùng đường ống biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành. Lời giới thiệu Việc nghiên cứu về hàm lượng chiết ra được của chì và thiếc từ ống nhựa cứng PVC vẫn đang được tiếp tục. Do đó, trong thời gian tới có thể có dự […]

TCVN 6146 : 1996 ISO 3114 : 1977 ỐNG POLYVINYL ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6140 : 1996 ISO 6992 : 1986 ỐNG POLYVINYL CLORUA CỨNG (PVC-U) DÙNG ĐỂ CUNG CẤP NƯỚC UỐNG – HÀM LƯỢNG CÓ THỂ CHIẾT RA ĐƯỢC CỦA CADIMI VÀ THỦY NGÂN Uplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) pipes for drinking waster supply – Extractability of cadimium and mercury occurring as impurities Lời nói đầu TCVN 6140 : 1996 hoàn toàn tương đương với ISO 6992 : 1986. TCVN 6140 : 1996 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 138 Ống nhựa và phụ tùng đường ống biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật […]

TCVN 6140 : 1996 ISO 6992 : 1986 ỐNG POLYVINYL ...