ống lắp đặt cáp


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7417-1:2010 IEC 61386-1:2008 HỆ THỐNG ỐNG DÙNG CHO LẮP ĐẶT CÁP – PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG Conduit systems for cable management- Part 1: General requirements Lời nói đầu TCVN 7417-1:2010 thay thế TCVN 7417-1:2004; TCVN 7417-1:2010 hoàn toàn tương đương với IEC 61386-1:2008; TCVN 7417-1:2010 do Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E4/SC1 Dây và cáp có bọc cách điện PVC biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. HỆ THỐNG ỐNG DÙNG CHO LẮP ĐẶT CÁP – PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG Conduit systems for cable management- Part 1: General requirements Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và các thử nghiệm đối với hệ thống ống, bao gồm ống và phụ kiện ống, dùng để bảo vệ và lắp đặt các dây dẫn […]

TCVN 7417-1:2010 IEC 61386-1:2008 HỆ THỐNG ỐNG DÙNG CHO ...