ống dẫn thép


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9145:2012 CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI – QUY TRÌNH TÍNH TOÁN ĐƯỜNG ỐNG DẪN BẦNG THÉP Hydraulic structures – Calculation of steel pipelines process Lời nói đầu TCVN 9145:2012 được chuyển đổi từ 14 TCN 34 – 85 (HD. TL – E-l-77) – Hướng dẫn tính toán các đường ống dẫn bằng thép các công dụng khác nhau theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9145:2012 do Viện Khoa học thuỷ lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công […]

TCVN 9145:2012 CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI – QUY TRÌNH TÍNH ...