ống dẫn hơi nước


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6158 : 1996 ĐƯỜNG ỐNG DẪN HƠI NƯỚC VÀ NƯỚC NÓNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT Pipe lines for vapour and hot water – Technical requirement Lời nói đầu TCVN 6158 : 1996 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 5 Ống kim loại đen và phụ tùng đường ống kim loại  biên soạn, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. ĐƯỜNG […]

TCVN 6158 : 1996 ĐƯỜNG ỐNG DẪN HƠI NƯỚC VÀ ...