ống cách điện có chứa bọt


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5587:2008 IEC 60855:1985 ỐNG CÁCH ĐIỆN CÓ CHỨA BỌT VÀ SÀO CÁCH ĐIỆN DẠNG ĐẶC DÙNG ĐỂ LÀM VIỆC KHI CÓ ĐIỆN Insulating foam-filled tubes and solid rods for live working Lời nói đầu TCVN 5587:2008 thay thế TCVN 5587:1991; TCVN 5587:2008 hoàn toàn tương đương với IEC 60855:1985; TCVN 5587:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. ỐNG CÁCH ĐIỆN CÓ CHỨA BỌT VÀ SÀO CÁCH ĐIỆN DẠNG ĐẶC DÙNG ĐỂ LÀM VIỆC KHI CÓ ĐIỆN Insulating foam-filled tubes and solid rods for live working MỤC 1 – QUI ĐỊNH CHUNG Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc làm từ […]

TCVN 5587 : 2008 ỐNG CÁCH ĐIỆN CÓ CHỨA BỌT ...