ổ cắm và phích cắm


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6188-2-1 : 2008 Ổ CẮM VÀ PHÍCH CẮM DÙNG TRONG GIA ĐÌNH VÀ CÁC MỤC ĐÍCH TƯƠNG TỰ – PHẦN 2-1: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI PHÍCH CẮM CÓ CẦU CHẢY Plugs and socket-outlets for household and similar purposes – Part 2-1: Particular requirements for fused plugs Lời nói đầu TCVN 6188-2-1 : 2008 thay thế TCVN 6188-2-1 : 2003; TCVN 6188-2-1 : 2008 hoàn toàn tương đương với IEC 60884-2-1: 2006; TCVN 6188-2-1 : 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Ổ CẮM VÀ PHÍCH CẮM DÙNG TRONG GIA ĐÌNH VÀ CÁC MỤC ĐÍCH TƯƠNG TỰ – PHẦN 2-1: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI PHÍCH CẮM CÓ CẦU CHẢY Plugs and socket-outlets for household and […]

TCVN 6188-2-1 : 2008 Ổ CẮM VÀ PHÍCH CẮM DÙNG ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6188-1 : 2007 Ổ CẮM VÀ PHÍCH CẮM DÙNG TRONG GIA ĐÌNH VÀ CÁC MỤC ĐÍCH TƯƠNG TỰ – PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG Plugs and socket-outlet for household  and similar purposes – Part 1: General requirements Lời nói đầu TCVN 6188-1:2007 thay thế TCVN 6188-1:1996 (IEC 884-1:1994); TCVN 6188-1 : 2007 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn IEC 60884-1 : 2002; TCVN 6188-1 . 2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Ổ CẮM VÀ PHÍCH CẮM DÙNG TRONG GIA ĐÌNH VÀ CÁC MỤC ĐÍCH TƯƠNG TỰ – PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG Plugs and socket-outlet for household  and similar purposes – Part 1: General requirements Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho phích […]

TCVN 6188-1 : 2007 Ổ CẮM VÀ PHÍCH CẮM DÙNG ...