nước uống


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5501 – 1991 NƯỚC UỐNG YÊU CẦU KỸ THUẬT LỜI NÓI ĐẦU TCVN 5501 – 1991 do Viện vệ sinh dịch tễ học biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị và được Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành theo quyết định số 574/QĐ ngày 17 tháng 9 năm 1991. NƯỚC UỐNG YÊU CẦU KỸ THUẬT Drinking water. Specifications Tiêu chuẩn này áp dụng cho nước uống được lấy trực tiếp từ các nguồn cấp. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử của nước uống được qui định trong bảng sau: Tên chỉ tiêu (1) Mức cho phép (2) Phương pháp thử (3) 1 – Nhiệt độ nước, oC TCVN 2654 – 78 2 – Độ trong Dienert, không được nhỏ hơn, cm 100 Kèm phụ lục 1 3 – Độ đục, không được lớn hơn, […]

TCVN 5501 : 1991 NƯỚC UỐNG YÊU CẦU KỸ THUẬT