nước sinh hoạt


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5502 : 2003 NƯỚC CẤP SINH HOẠT – YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG TCVN 5502: 2003 thay thế TCVN 5502: 1991 TCVN 5502 : 2003 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC47/SC 1 Sản phẩm hoá học biên soạn. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. NƯỚC CẤP SINH HOẠT – YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG Domestic supply water – Quality requirements 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định chất lượng đối với nước đã qua xử lý, sau hệ thống phân phối, dùng trong sinh hoạt. Sau đây gọi là nước cấp sinh hoạt. Tài liệu viện dẫn TCVN 5499 – 1995: Chất lượng nước – Phương pháp Uyncle (Winkler) – Xác định oxy hoà tan. TCVN 5991 – 1995 (ISO 5666-3: 1984) Chất lượng nước – Xác định thuỷ ngân […]

TCVN 5502 : 2003 NƯỚC CẤP SINH HOẠT – YÊU ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5294:1995 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – QUY TẮC LỰA CHỌN VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NGUỒN TẬP TRUNG CẤP NƯỚC UỐNG, NƯỚC SINH HOẠT Water quality – Principle for choice and quality assessment of water sources for drinking anđ used water supply. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định quy tắc lựa chọn và đánh giá chất lượng các nguồn cấp nước là được áp dụng cho các nguồn cấp nước tập trung đã sử dụng hoặc dự định sử dụng để cấp nước uống, nước sinh hoạt. Quy định chung 2.1. Trong việc cấp nước uống, nước sinh hoạt, các nguồn nước có chất lượng đáp ứng các yêu cầu vệ sinh về chất lượng nước uống được ưu tiên sử dụng. 2.2. Tính hữu dụng của các nguồn cấp nước uống, nước sinh hoạt được xác định trên cơ sở: – Tình […]

TCVN 5294:1995 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – QUY TẮC LỰA CHỌN ...