nước mặt và nước ngầm


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5295:1995 CHẤT LƯỢNG NƯỚC -YÊU CẦU CHUNG VỀ BẢO VỆ NƯỚC MẶT VÀ NƯỚC NGẦM KHỎI BỊ NHIỄM BẨN DO DẦU VÀ SẢN PHẨM DẦU Water quality – General requirements for protection of surface and underground water from pollution caused by oil and oil products       1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu chung về bảo vệ nước mặt và nước ngầm khỏi bị nhiễm bẩn do dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ (sau đây gọi là “dầu”) khi vận chuyển và bảo quản chúng. Tiêu chuẩn này không qui định các yêu cầu cho việc bảo vệ nước khi khai thác và chế biến dầu.      2. Các yêu cầu chung 2.1 Khi vận chuyển và bảo quản dầu phải ngăn ngừa khả năng lọt dầu vào các vực nước. 2.2 Vật liệu và kết cấu […]

TCVN 5295:1995 CHẤT LƯỢNG NƯỚC -YÊU CẦU CHUNG VỀ BẢO ...