nước dùng làm phân bón


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5298:1995 YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG NƯỚC THẢI VÀ CỒN LẮNG CỦA CHÚNG DÙNG ĐỂ TƯỚI VÀ LÀM PHÂN BÓN Requirements to the use of waste waters and their sludge for watering and fertilizing purpose Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung đối với việc sử dụng nước thải và cồn lắng của chúng để tưới và làm phân bón. Tiêu chuẩn này áp dụng khi lớp kế hoạch sử dụng nước thải và cồn lắng trong nông nghiệp cũng như khi lập kế hoạch xây dựng các cơ sở xử lí nước thải. Yêu cầu đối với nước thải và cồn lắng dùng để tưới và làm phân bón 2.1. Nước thải và cồn lắng của nó không được chứa các chất độc hại gây bệnh, trứng giun, sán và cả vi sinh vật quá […]

TCVN 5298:1995 YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG ...