nước bị nhiễm bẩn


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5296:1995 CHẤT LƯỢNG NƯỚC- QUY TẮC BẢO VỆ NƯỚC KHỎI BỊ NHIỄM BẨN KHI VẬN CHUYỂN DẦU VÀ CÁC SẢN PHẨM THEO ĐƯỜNG ỐNG Water quality – Principle for water protection from pollution caused by oil and oil products transported by pipelines Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung về bảo vệ nước mặt và nước dưới đất khỏi bị nhiễm bẩn bởi dầu và các sản phẩm dầu (sau đây gọi tắt là “dầu”) khi vận chuyển chúng theo các ống dấn chính. Tiêu chuẩn này không quy định các yêu cầu về bảo vệ nước khi vận chuyển dầu theo ống dẫn đặt trong phạm vi các xí nghiệp và đặt ở đáy biển cũng như khi khai thác dầu. Tuyến ống dẫn chính để vận chuyển dầu là đường ống cái cùng các thiết bị và […]

TCVN 5296:1995 CHẤT LƯỢNG NƯỚC- QUY TẮC BẢO VỆ NƯỚC ...