nồng độ trong nước


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5945:1995 NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP – TIÊU CHUẨN THẢI Industrial waste water – Standard for discharge.      1.Phạm vi áp dụng 1.1.Tiêu chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số và nồng độ các chất thành phần trong Nước thải của các cơ cở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch về… (gọi chung là Nước thải công nghiệp). 1.2.Tiêu chuẩn này dùng để kiểm soát chất lượng Nước thải công nghiệp trước khi đổ vào các vực nước.      2.Giá trị giới hạn 2.1.Giá trị giới hạn các thông số và nồng độ các chất thành phần của Nước thải công nghiệp khi đổ vào các vực Nước phải phù hợp với quy định trong bảng 1. 2.2.Đối với Nước thải của một số ngành công nghiệp đặc thù, giá trị các thông số và nồng độ các chất thành phần được quy […]

TCVN 5945:1995 NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP – TIÊU CHUẨN THẢI