nồng độ tối đa


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5938: 2005 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ – NỒNG ĐỘ TỐI ĐA CHO PHÉP CỦA MỘT SỐ CHẤT ĐỘC HẠI TRONG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH Air quality – Maxmum allowable concentration of hazardous substances in ambient air Lời nói đầu TCVN 5938 : 2005 thay thế cho TCVN 5938 : 1995 TCVN 5938 : 2005 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 164 “chất lượng không khí” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ khoa học và công nghệ ban hành. 1 Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này qui định nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh sinh ra do các hoạt động của con người. 1.2 Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá chất lượng không khí xung quanh và giám sát tình trạng ô nhiễm […]

TCVN 5938: 2005 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ – NỒNG ĐỘ ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5938:1995 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ – NỒNG ĐỘ TỐI ĐA CHO PHÉP CỦA MỘT SỐ CHẤT ĐỘC HẠI TRONG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH. Air quality – Maximum permissible concentration of hazardous substances in ambient air 1.Phạm vi áp dụng. 1.1.Tiêu chuẩn này quy định nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh bao gồm các chất vô cơ, hữu cơ sinh ra do các hoạt động kinh tế của con người. 1.2.Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá mức chất lượng không khí và giám sát tình trạng ô nhiễm không khí xung quanh. 1.3.Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với không khí trong phạm vi các cơ sở sản xuất công nghiệp. 2.Giá trị giới hạn Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh […]

TCVN 5938:1995 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ – NỒNG ĐỘ ...


TIÊU C HUẨN VIỆT NAM TCVN 5509:1991 KHÔNG KHÍ LÀM VIỆC BỤI CHỨA SILIC NỒNG ĐỘ TỐI ĐA CHO PHÉP VÀ ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM BỤI Airin w orking area Free silica dust – Maximum allow able concentration (MA) and evalu ation of dust contamination LỜI NÓI ĐẦU TCVN 5509 – 1991 do Viện Y học Lao động v à vệ sinh, Bộ Y tế biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Ch ất lượng đề nghị và được Uỷ ban Khoa học Nhà nước ban hành theo quyết đ ịnh số 574/QĐ ng ày 17 tháng 9 năm 1991. KHÔNG KHÍ VÙNG LÀM VIỆC BỤI CHỨA SILIC NỒNG ĐỘ TỐI ĐA CHO PHÉP VÀ ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM BỤI Airin w orking area Free silica dust – Maximum allow able concentration (MA) and evalu ation of dust contamination Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng trong việc xác định nồng độ các […]

TCVN 5509:1991 KHÔNG KHÍ LÀM VIỆC BỤI CHỨA SILIC NỒNG ...