nồng độ chất hữu cơ


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5940:2005 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ – TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI MỘT SỐ CHẤT HỮU CƠ Airquality – Industrial emission standards – Organic substances TCVN 5940:2005 thay thế cho TCVN 5940:1995, TCVN 6994:2001, TCVN 6995:2001 và TCVN 6996:2001.      1. Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này quy định giá trị tối đa nồng độ của một số chất hữu cơ trong khí thải công nghiệp khi thải vào không khí xung quanh. Khí thải công nghiệp nói trong tiêu chuẩn này là khí thải do con người tạo ra từ các quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động khác. 1.2 Tiêu chuẩn này dùng để kiểm soát nồng độ các chất hữu cơ trong thành phần khí thải công nghiệp khi thải vào không khí xung quanh.      2.Giá trị giới hạn 2.1 Giới hạn tối đa cho […]

TCVN 5940:2005 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ – TIÊU CHUẨN KHÍ ...