nồi hơi


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7704 : 2007 NỒI HƠI – YÊU CẦU KỸ THUẬT VỀ THIẾT KẾ, KẾT CẤU CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT, SỬ DỤNG VÀ SỬA CHỮA Boilers – Technical requirement of design, construction, manufacture, installation, operation, maintenance MỤC LỤC Lời nói đầu …………………………………………………………………………………………………………… Phạm vi áp dụng ………………………………………………………………………………………………… Tài liệu viện dẫn …………………………………………………………………………………………………. Thuật ngữ, định nghĩa và ký hiệu ……………………………………………………………………………. Kim loại chế tạo, lắp đặt, sửa chữa nồi hơi ……………………………………………………………… 4.1. Yêu cầu chung ………………………………………………………………………………………………… 4.2. Quy định về vật liệu dùng trong chế tạo, lắp đặt, sửa chữa ………………………………………. Yêu cầu về kết cấu nồi hơi …………………………………………………………………………………… 5.1. Yêu cầu chung ………………………………………………………………………………………………… 5.2. Thân hình trụ bao hơi, bao nước, ống góp, nồi hơi …………………………………………………. 5.3. Đáy ………………………………………………………………………………………………………………. 5.4. Mặt sàng ống ………………………………………………………………………………………………….. 5.5. Hàn ống với thân hình trụ, với đáy ……………………………………………………………………….. 5.6. Ống lò …………………………………………………………………………………………………………… 5.7. Các lỗ chui người, lỗ chui […]

TCVN 7704 : 2007 NỒI HƠI – YÊU CẦU KỸ ...