nhiệt độ hóa mềm Vicat


TCVN 6147-1:2003 ISO 2507-1:1995 ỐNG VÀ PHỤ TÙNG NỐI BẰNG NHỰA NHIỆT DẺO – NHIỆT ĐỘ HÓA MỀM VICAT – PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP THỬ CHUNG Thermoplastics pipes and fittings – Vicat softening temperature- Part 1: General test methods   Lời nói đầu Bộ TCVN 6147:2003 gồm 3 phần: TCVN 6147-1:2003 – Ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo – Nhiệt độ hóa mềm vicat – Phần 1: Phương pháp thử chung. TCVN 6147-2:2003 – Ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo – Nhiệt độ hóa mềm vicat – Phần 2: Điều kiện thử dùng cho ống và phụ tùng nối bằng poly(vinyl clorua) không hóa dẻo (PVCưu) hoặc bằng poly(vinyl clorua) clo hóa (PVC-C) và cho ống nhựa bằng poly(vinyl clorua) có độ bền va đập cao (PVC-HI). TCVN 6147-3:2003 – Ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo – Nhiệt độ hóa mềm […]

TCVN 6147-1:2003 ISO 2507-1:1995 ỐNG VÀ PHỤ TÙNG NỐI BẰNG ...