nhà ở công cộng


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3905:1984 NHÀ Ở VÀ NHÀ CÔNG CỘNG – THÔNG SỐ HÌNH HỌC Dwellings and public buildings – Geometrical parameters Tiêu chuẩn này quy định các thông số hình học (các kích thước điều hợp cơ bản) của nhà ở và nhà công cộng và phù hợp với tiêu chuẩn “Điều hợp môđun các kích thước trong xây dựng – Nguyên tắc cơ bản”. Tiêu chuẩn này quy định bước môđun và chiều cao môđun của các tầng nhà theo hệ vuông góc các toạ độ môđun. Tiêu chuẩn này bắt buộc áp dụng khi nghiên cứu : – Các định mức, tiêu chuẩn, bộ phận công trình điển hình và các tài liệu tiêu chuẩn khác; – Các thiết kế điển hình, thiết kế cá biệt và thiết kế thực nghiệm của ngôi nhà. – Các danh mục, catalô, và các thiết kế của kết […]

TCVN 3905:1984 NHÀ Ở VÀ NHÀ CÔNG CỘNG – THÔNG ...