nguyên tắc thiết kế


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4319:2012 NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ Public Buildings – Basic rules for design Lời nói đầu TCVN 4319:2012 thay thế TCVN 4319:1986. TCVN 4319:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 276:2003 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b) khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 4319:2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị & Nông thôn – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường – Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ […]

TCVN 4319:2012 NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG – NGUYÊN ...


TCVN 6719:2008 ISO 13850:2006 AN TOÀN MÁY – DỪNG KHẨN CẤP – NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ Safety of machinery – Emergency stop – Principles for design   Lời nói đầu TCVN 6719:2008 thay thế TCVN 6719:2000. TCVN 6719:2008 hoàn toàn tương đương với ISO 13850:2006. TCVN 6719:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 199 An toàn máy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   AN TOÀN MÁY – DỪNG KHẨN CẤP – NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ Safety of machinery – Emergency stop – Principles for design Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về chức năng và nguyên tắc thiết kế đối với chức năng dừng khẩn cấp trên các máy, không phụ thuộc vào loại năng lượng sử dụng để điều khiển chức năng này. Tiêu chuẩn […]

TCVN 6719:2008 ISO 13850:2006 AN TOÀN MÁY – DỪNG KHẨN ...