nguyên tắc phân cấp công trình


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2748:1991 PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – NGUYÊN TĂC CHUNG Classification of buiding – General principles Tiêu chuẩn này thay thế tiêu chuẩn TCVN 2748 :78 “ Phân cấp nhà và công trình – nguyên tắc cơ bản ” Tiêu chuẩn này quy định những nguyên tắc chung để phân cấp và xác định cấp công trình xây dựng bao gồm các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi… nhằm tạo điều kiện để xác định các giải pháp kinh tế kĩ thuật hợp lí khi thiết kế hoạch đầu tư xây dựng. Quy định chung 1.1. Công trình xây dựng được chia thành nhiều cấp trên cơ sở chức năng, tầm quan trọng và hiệu quả kinh tế của chúng. 1.2. Quy định cấp công trình xây dựng phải dựa theo hai yếu tố : a) Chất lượng sử dụng […]

TCVN 2748:1991 PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – NGUYÊN ...