nguyên tắc cơ bản


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9355:2012 GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẢNG BẤC THẤM THOÁT NƯỚC Ground improvement by pretabricated vertical drain (PVD)     Lời nói đầu TCVN 9355:2012 được chuyển đổi từ TCXD 245:2000 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9355:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẢNG BẤC THẤM THOÁT NƯỚC Ground improvement by pretabricated vertical drain (PVD) Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định […]

TCVN 9355:2012 GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẢNG BẤC THẤM ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3906:1984 NHÀ NÔNG NGHIỆP – THÔNG SỐ HÌNH HỌC Agricultural buildings – Geometrical parameters Tiêu chuẩn này quy định các thông số hình học (các kích thước điều hợp cơ bản) của nhà nông nghiệp một tầng và nhiều tầng và phù hợp với tiêu chuẩn “Điều hợp mô đun các kích thước trong xây dựng – Nguyên tắc cơ bản”. Tiêu chuẩn này quy định bước mô đun và chiều cao mô đun của các tầng nhà theo hệ vuông góc các toạ độ mô đun. Tiêu chuẩn này bắt buộc áp dụng khi nghiên cứu: – Các định mức, tiêu chuẩn, bộ phận công trình điển hình và các tài liệu tiêu chuẩn khác; – Các thiết kế điển hình, thiết kế cá biệt, và thiết kế thức nghiệm của ngôi nhà; – Các danh mục, catalô, các thiết kế của kết cấu điển hình và […]

TCVN 3906:1984 NHÀ NÔNG NGHIỆP – THÔNG SỐ HÌNH HỌC