nguồn nước tưới


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8643 : 2011 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – CẤP HẠN HÁN ĐỐI VỚI NGUỒN NƯỚC TƯỚI VÀ CÂY TRỒNG ĐƯỢC TƯỚI Hydraulic structures – Scale of drought for irrigation water resources and irrigated crops Lời nói đầu TCVN 8643 : 2011 Công trình thủy lợi – Cấp hạn hán đối với nguồn nước tưới và cây trồng được tưới được chuyển đổi từ 14TCN 175 – 2006 : Hệ thống công trình thủy lợi – Nguồn nước tưới và cây trồng được tưới – Quy định cấp hạn hán, theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a, khoản 1 điều 7 của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. […]

TCVN 8643 : 2011 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – CẤP ...