nghiên cứu


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3906:1984 NHÀ NÔNG NGHIỆP – THÔNG SỐ HÌNH HỌC Agricultural buildings – Geometrical parameters Tiêu chuẩn này quy định các thông số hình học (các kích thước điều hợp cơ bản) của nhà nông nghiệp một tầng và nhiều tầng và phù hợp với tiêu chuẩn “Điều hợp mô đun các kích thước trong xây dựng – Nguyên tắc cơ bản”. Tiêu chuẩn này quy định bước mô đun và chiều cao mô đun của các tầng nhà theo hệ vuông góc các toạ độ mô đun. Tiêu chuẩn này bắt buộc áp dụng khi nghiên cứu: – Các định mức, tiêu chuẩn, bộ phận công trình điển hình và các tài liệu tiêu chuẩn khác; – Các thiết kế điển hình, thiết kế cá biệt, và thiết kế thức nghiệm của ngôi nhà; – Các danh mục, catalô, các thiết kế của kết cấu điển hình và […]

TCVN 3906:1984 NHÀ NÔNG NGHIỆP – THÔNG SỐ HÌNH HỌC