nghiệm thu


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9394:2012 ĐÓNG VÀ ÉP CỌC – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Pile driving and static jacking works- Construction, check and acceptance     Lời nói đầu TCVN 9394:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 286:2003 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9394:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. ĐÓNG VÀ ÉP CỌC – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Pile driving and static jacking works- Construction, check and acceptance Phạm vi áp […]

TCVN 9394:2012 ĐÓNG VÀ ÉP CỌC – THI CÔNG VÀ ...