năng lượng sóng vi ba


TCVN 7303-2-6:2007 IEC 60601-2-6:1984 THIẾT BỊ ĐIỆN Y TẾ – PHẦN 2-6: YÊU CẦU RIÊNG VỀ AN TOÀN CỦA THIẾT BỊ ĐIỀU TRỊ BẰNG SÓNG VI BA Medical electrical equipment – Part 2-6: Particular requirements for the safety of microwave therapy equipment   Lời nói đầu TCVN 7303-2-6:2007 hoàn toàn tương đương IEC 60601-2-6:1984, với thay đổi biên tập cho phép. TCVN 7303-2-6: 2007 do Tiểu ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC210/SC2 Trang thiết bị y tế biên soạn, trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Trang thiết bị và Công trình y tế – Bộ Y tế, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   THIẾT BỊ ĐIỆN Y TẾ – PHẦN 2-6: YÊU CẦU RIÊNG VỀ AN TOÀN CỦA THIẾT BỊ ĐIỀU TRỊ BẰNG SÓNG VI BA Medical electrical equipment – Part 2-6: Particular requirements […]

TCVN 7303-2-6:2007 THIẾT BỊ ĐIỆN Y TẾ – PHẦN 2-6: ...