năng lượng mặt trời


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8251 : 2009 THIẾT BỊ ĐUN NƯỚC NÓNG BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI – YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Solar water heaters – Technical requirements and testing methods Lời nói đầu TCVN 8251 : 2009 do Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1/SC3 Hiệu suất năng lượng cho thiết bị gia nhiệt biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. THIẾT BỊ ĐUN NƯỚC NÓNG BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI – YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Solar water heaters – Technical requirements and testing methods Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho thiết bị đun nước nóng dùng năng lượng mặt trời (sau đây gọi tắt là thiết bị), sử dụng các loại bộ thu khác nhau để gia nhiệt trực tiếp […]

TCVN 8251 : 2009 THIẾT BỊ ĐUN NƯỚC NÓNG BẰNG ...