mức ồn cho phép


TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 175:2005 MỨC ỒN TỐI ĐA CHO PHÉP TRONG CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Maximum permitted noise levels for public buildings – Design standard LỜI NÓI ĐẦU Tiêu chuẩn TCXDVN 175 : 2005 “ Mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế” được Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành theo quyết định số 26/2005/QĐ-BXD ngày 08 tháng 8 năm 2005. Tiêu chuẩn này thay thế cho tiêu chuẩn TCXD 175:1990: Mức ồn cho phép trong công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế. MỨC ỒN TỐI ĐA CHO PHÉP TRONG CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Maximum permitted noise levels for public buildings – Design standard Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này là bắt buộc áp dụng khi thiết kế mới, thiết kế cải tạo […]

TCXDVN 175:2005 MỨC ỒN TỐI ĐA CHO PHÉP TRONG CÔNG ...