móng cọc thiết diện nhỏ


TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXD 190:1996 MÓNG CỌC THIẾT DIỆN NHỎ – TIÊU CHUẨN THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Minipile foundation – Standard for constrution, check and acceptance Quy định chung 1.1. Định nghĩa: Cọc thiết diện nhỏ là các loại cọc có chiều rộng tiết diện nhỏ hơn 250mm. 1.2. Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu kĩ thuật trong công tác sản xuất các loại cọc, thi công cọc tại hiện trường và nghiệm thu 1.3. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu các loại cọc bằng tre, cọc gõ ,cọc cát, trụ vật liệu rời và cọc khoan nhồi 1.4. Ngoài những quy định riêng về thi công và nghiệm thu móng cọc tiết diện nhỏ, cần thiết phải tuân thủ những tiêu chuẩn về vật liệu và nghiệm thu kỹ thuật khác. 1.5. Tiêu chuẩn này liên […]

TCXD 190:1996 MÓNG CỌC THIẾT DIỆN NHỎ – TIÊU CHUẨN ...