mối nguy hại phổ biến


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7996-1 : 2009 IEC 60745-1 : 2006 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ – AN TOÀN – PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG Hand-held motor-operated electric tools – Safety –  Part 1: General requirements Lời nói đầu TCVN 7996-1: 2009 thay thế TCVN 4163-85; TCVN 7996-1: 2009 hoàn toàn tương đương với IEC 60745-1: 2006; TCVN 7996-1: 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ – AN TOÀN – PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 1: General requirements Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các vấn đề về an toàn của các dụng cụ […]

TCVN 7996-1 : 2009 IEC 60745-1 : 2006 DỤNG ...