mối hàn nóng chảy


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8311:2010 ISO 5178:2001 THỬ PHÁ HỦY MỐI HÀN TRÊN VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ KÉO DỌC KIM LOẠI MỐI HÀN TRÊN MỐI HÀN NÓNG CHẢY Destructive tests on welds in metallic materials – Longitudinal tensile test on weld metal in fusion welded joints Lời nói đầu TCVN 8311 : 2010 hoàn toàn tương đương với ISO 5178 : 2001. TCVN 8311 : 2010 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 44 Quá trình hàn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. THỬ PHÁ HỦY MỐI HÀN TRÊN VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ KÉO DỌC KIM LOẠI MỐI HÀN TRÊN MỐI HÀN NÓNG CHẢY Destructive tests on welds in metallic materials – Longitudinal tensile test on weld metal in fusion welded joints Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này […]

TCVN 8311:2010 THỬ PHÁ HỦY MỐI HÀN TRÊN VẬT LIỆU ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7507 : 2005 EN 970 : 1997 KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY MỐI HÀN NÓNG CHẢY – KIỂM TRA BẰNG MẮT THƯỜNG Non-destructive examination of fusion welds – Visual examination Lời nói đầu TCVN 7507 : 2005 hoàn toàn tương đương EN 970 : 1997. TCVN 7507 : 2005 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 44 Hàn kim loại biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật […]

TCVN 7507 : 2005 KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY MỐI ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6735 : 2000 (BS 3923-1 : 1986) KIỂM TRA CÁC MỐI HÀN BẰNG SIÊU ÂM –  CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA BẰNG TAY CÁC MỐI  HÀN NÓNG CHẢY TRONG THÉP FERIT Ultrasonic examination of welds – Methods for manual examination of fusIon welds in territic steels Lời nói đầu TCVN 6735 : 2000 hoàn toàn tương đương với BS 3923-1 : 1986. TCVN 6735 : 2000 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 135 Thử không phá hủy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất Lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. KIỂM TRA CÁC MỐI HÀN BẰNG SIÊU ÂM –  CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA BẰNG TAY CÁC MỐI  HÀN NÓNG CHẢY TRONG THÉP FERIT Ultrasonic examination of welds – Methods for manual examination of fusIon welds in territic steels Phạm vi áp dụng […]

TCVN 6735 : 2000 KIỂM TRA CÁC MỐI HÀN BẰNG ...