mối hàn kim loại nhẹ


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4394 : 1986 KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HUỶ – PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ KHUYẾT TẬT MỐI HÀN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHIM RƠNGHEN Non- destructive – Classification and evaluation of seam defects by mean of radiogrammes Tiêu chuẩn này áp dụng cho các mối hàn thép và các mối hàn kim loại nhẹ, không áp dụng cho các mối hàn có bề mặt tròn và đối với các mối hàn mỏng dưới 3mm. Phân loại khuyết tật Các khuyết tật của mối hàn biểu hiện trên phim rơnghen bằng các vết đen, riêng xi vonfram biểu hiện bằng các vết trắng. Các vết đen không phim là cơ sở để phân biệt độ lớn, hình dạng và vị trí của khuyết tật. Các loại khuyết tật của mối hàn được phân loại và kí hiệu trong bảng 1. Phân loại và kí hiệu khuyết tật […]

TCVN 4394 : 1986 KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HUỶ – ...