mối hàn của thiết bị


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6008 : 2010 THIẾT BỊ ÁP LỰC – MỐI HÀN – YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Pressure equipments – Welds – Technical requirements and testing methods Lời nói đầu TCVN 6008 : 2010 thay thế TCVN 6008 : 1995. TCVN 6008 : 2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 11 Nồi hơi và bình chịu áp lực biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   THIẾT BỊ ÁP LỰC – MỐI HÀN – YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Pressure equipments – Welds – Technical requirements and testing methods Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật về hàn, nhiệt luyện, phương pháp thử đối với các mối hàn của thiết bị áp lực. Tiêu chuẩn này không […]

TCVN 6008 : 2010 THIẾT BỊ ÁP LỰC – MỐI ...