mô tả hệ thống đánh giá


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6112 : 2010 ISO 11484 : 2009 SẢN PHẨM THÉP – HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CÁ NHÂN THỬ KHÔNG PHÁ HỦY CỦA CƠ SỞ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Steel products – Employer’s qualification system for Non-destructive testing (NDT) personnel Lời nói đầu TCVN 6112 : 2010 thay thế TCVN 6112 : 1996. TCVN 6112 : 2010 hoàn toàn tương đương với ISO 11484 : 2009. TCVN 6112 : 2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 135 Thử không phá hủy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. SẢN PHẨM THÉP – HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CÁ NHÂN THỬ KHÔNG PHÁ HỦY CỦA CƠ SỞ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Steel products – Employer’s qualification system for Non-destructive testing (NDT) personnel Phạm vi […]

TCVN 6112 : 2010 SẢN PHẨM THÉP – HỆ THỐNG ...