mô đun trong xây dựng


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5568:2012 ĐIỀU HỢP KÍCH THƯỚC THEO MÔ ĐUN TRONG XÂY DỰNG – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN Dimensional coordination to modules in building – Basic principles Lời nói đầu TCVN 5568:2012 thay thế TCVN 5568:1991 TCVN 5568:2012 được chuyển đổi từ TCVN 5568:1991 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và điểm b) Khoản 1 Điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 5568:2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị & Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. ĐIỀU HỢP KÍCH THƯỚC THEO MÔ ĐUN TRONG XÂY DỰNG – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN Dimensional coordination to […]

TCVN 5568:2012 ĐIỀU HỢP KÍCH THƯỚC THEO MÔ ĐUN TRONG ...