máy nâng hạ


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5209 : 1990 ST SEV 2689 : 1980 MÁY NÂNG HẠ –  YÊU CẦU VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐIỆN Loading crane – Safety requirements for electrical equipment Lời nói đầu TCVN 5209:1990 phù hợp với ST SEV 2689:1980. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. MÁY NÂNG HẠ –  YÊU CẦU VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐIỆN Loading crane – Safety requirements for electrical equipment Tiêu chuẩn này áp dụng cho máy nâng hạ và […]

TCVN 5209 : 1990 ST SEV 2689 : 1980 MÁY ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5207 : 1990 ST SEV 1722 : 1979 MÁY NÂNG HẠ – CẦU CÔNG TE NƠ – YÊU CẦU VỀ AN TOÀN Loading crane – Container cranes – Safety requirements Lời nói đầu TCVN 5207:1990 phù hợp với ST SEV 1722:1979. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. MÁY NÂNG HẠ – CẦU CÔNG TE NƠ – YÊU CẦU VỀ AN TOÀN Loading crane – Container cranes – Safety requirements 1 Tiêu chuẩn này áp dụng cho máy nâng hạ […]

TCVN 5207 : 1990 ST SEV 1722 : 1979 MÁY ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5206 : 1990 ST SEV 1718 : 1979 MÁY NÂNG HẠ – YÊU CẦU AN TOÀN ĐỐI VỚI ĐỐI TRỌNG VÀ ỔN TRỌNG Loading crane –  Safety requirements for counter – Weight and ballast Lời nói đầu TCVN 5206:1990 phù hợp với ST SEV 1718:1979. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. MÁY NÂNG HẠ – YÊU CẦU AN TOÀN ĐỐI VỚI ĐỐI TRỌNG VÀ ỔN TRỌNG Loading crane –  Safety requirements for counter – Weight and ballast 1 Tiêu […]

TCVN 5206 : 1990 ST SEV 1718 : 1979 MÁY ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5179 – 1990 (ST.SEV 5312-85) MÁY NÂNG HẠ – YÊU CẦU THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ THỦY LỰC VỀ AN TOÀN Hoisting cranes – Test requirements of hydraulic equipments for safety Cơ quan biên soạn: Học viện kỹ thuật quân sự Bộ Quốc phòng Cơ quan đề nghị ban hành: Cục quản lý khoa học kỹ Bộ Quốc phòng Cơ quan trình duyệt: Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng Cơ quan xét duyệt và ban hành: Ủy ban Khoa học Nhà nước Quyết định ban hành số 725/QĐ ngày 29 tháng 12 năm 1990   MÁY NÂNG HẠ – YÊU CẦU THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ THỦY LỰC VỀ AN TOÀN Hoisting cranes – Test requirements of hydraulic equipments for safety Tiêu chuẩn này áp dụng cho các máy nâng hạ và qui định yêu cầu đối với thử nghiệm thiết bị thủy […]

TCVN 5179 – 1990 (ST.SEV 5312-85) MÁY NÂNG HẠ – ...