máy đánh bóng


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7996-2-4:2014 IEC 60745-2-4:2008 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ – AN TOÀN -PHẦN 2-4: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY LÀM NHẴN VÀ MÁY ĐÁNH BÓNG KHÔNG PHẢI KIỂU ĐĨA Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2-4: Particular requirements for sanders and polishers other than disk type Lời nói đầu TCVN 7996-2-4:2014 hoàn toàn tương đương với IEC 60745-2-4:2008; TCVN 7996-2-4:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E2 Thiết bị điện gia dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bộ tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7996 (IEC 60745) hiện đã có các tiêu chuẩn sau: TCVN 7996-1:2009 (IEC 60745-1:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 1: Yêu cầu chung TCVN […]

TCVN 7996-2-4:2014 IEC 60745-2-4:2008 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ...