máy đầm rung bê tông


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7996-2-12:2009 IEC 60745-2-12:2008 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ – AN TOÀN – PHẦN 2-12: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY ĐẦM RUNG BÊ TÔNG Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2-12: Particular requirements for concrete vibrators Lời nói đầu TCVN 7996-2-12:2009 hoàn toàn tương đương với IEC 60745-2-12:2008; TCVN 7996-2-12:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bộ tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7996 (IEC 60745) hiện đã có các tiêu chuẩn sau: TCVN 7996-1:2009 (IEC 60745-1:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 1 – Yêu cầu chung. TCVN 7996-2-1:2009 (IEC 60745-2-1:2008), Dụng cụ điện cầm tay […]

TCVN 7996-2-12:2009 IEC 60745-2-12:2008 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ...