mặt đường láng nhựa nóng


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8863 : 2011 MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHỰA NÓNG –  THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Specification For Construction And Acceptance Of The Surface Treatments Using The Asphalt Cement   MỤC LỤC 1 Phạm vi áp dụng 2 Tài liệu viện dẫn 3 Thuật ngữ và định nghĩa 4 Yêu cầu đối với vật liệu làm lớp láng nhựa nóng 5 Định mức lượng đá và lượng nhựa để làm lớp láng nhựa nóng trên các loại mặt đường 6 Các công việc chuẩn bị trước khi láng nhựa nóng 7 Thi công 8 Giám sát, kiểm tra và nghiệm thu 9 An toàn lao động và bảo vệ môi trường   Lời nói đầu TCVN 8863 : 2011 được chuyển đổi từ 22 TCN 16-79 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản […]

TCVN 8863 : 2011 MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHỰA NÓNG – ...